Μεταπτυχιακές Σπουδές

Tα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας, σύμφωνα με τη Νομοθεσία έχουν την ευθύνη για τον σχεδιασμό και την οργάνωση των μεταπτυχιακών σπουδών στην Ελλάδα και χορηγούν Μεταπτυχιακά Διπλώματα Ειδίκευσης (ΜΔΕ). Τα Πανεπιστήμια έχουν επιπλέον την αρμοδιότητα να χορηγούν Διδακτορικά Διπλώματα (ΔΔ).

Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ)

Το Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού (ΔΙΓΕΣΕ), θα προσφέρει από το ακαδημαϊκό έτος 2022-23 το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Διοίκηση Τεχνο-οικονομικών Συστημάτων» («Techno-economic Systems Management»). Επίσης μελλοντικά θα προσφέρει έναν μεγάλο αριθμό Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (Τμηματικά, Διατμηματικά, Διιδρυματικά, Διακρατικά) καλύπτοντας ποικίλα επιστημονικά πεδία της Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και των Συστημάτων Εφοδιασμού, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στους αποφοίτους του, καθώς και στους αποφοίτους άλλων ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, να προαγάγουν την επιστήμη και να διεκδικήσουν τη θέση τους στην αγορά εργασίας.

Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών είτε χρηματοδοτούνται από τον τακτικό προϋπολογισμό είτε έχουν ως κύρια πηγή χρηματοδότησης την καταβολή διδάκτρων. Το τμ’ημα ΔΙΓΕΣΕ, προκειμένου να εξασφαλίσει την καλή λειτουργία και τη βιωσιμότητα των ΠΜΣ αναζητά και άλλες πηγές χρηματοδότησης, όπως δωρεές, χορηγίες, ερευνητικά προγράμματα. Επίσης προωθεί την εφαρμογή συστήματος υποτροφιών με οικονομικο-κοινωνικά κριτήρια, καθώς και με κριτήριο την απόδοση των φοιτητών.

Διδακτορικές Διατριβές

Το τμήμα ΔΙΓΕΣΕ ενθαρρύνει την καινοτομία και την έρευνα και προσφέρει στους πτυχιούχους τη δυνατότητα εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής. Οι υποψήφιοι διδάκτορες υποβάλλουν αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος όπου ενδιαφέρονται να εκπονήσουν τη διδακτορική διατριβή τους.

Το τμήμα ΔΙΓΕΣΕ έχει συνάψει Ειδικά Πρωτόκολλα Συνεργασίας με ομοταγή ιδρύματα της αλλοδαπής για την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών με συνεπίβλεψη καθηγητών που αποτελούν μέλη διεθνών δικτύων Πανεπιστημίων.

1. ΦΕΚ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΔ ΔΙΓΕΣΕ

2.Β ΦΕΚ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΔ ΔΙΓΕΣΕ

3. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2021

Μεταδιδακτορική Έρευνα

Το τμήμα ΔΙΓΕΣΕ µπορεί να συνεργάζεται µε επιστήµονες που διεξάγουν µεταδιδακτορική έρευνα σε τοµείς που εµπίπτουν στα ερευνητικά πεδία που προάγει. Η συνεργασία αναφέρεται ιδίως στην εποπτεία ή συµβουλευτική υποστήριξη της µεταδιδακτορικής έρευνας από µέλος ή µέλη ∆ΕΠ, στην παροχή πρόσβασης σε επιστηµονικό υλικό ή εξοπλισµό ή στην ανάθεση εκ µέρους του τμ’ηματος συγκεκριµένου ερευνητικού έργου µε ή χωρίς αµοιβή.

Στοιχεία επικοινωνίας

Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού

Tαχ. Δ/νση: 1οχλμ Π.Ε.Ο. Θήβας-Ελευσίνας, 32200, Θήβα

Τηλ. Γραμματείας: 2262022569

Fax Γραμματείας:  2262089605

e-mail: digese_19@aua.gr

Ώρες εξυπηρέτησης φοιτητών και φοιτητριών:
Δια ζώσης: Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11:00-13:00
Τηλεφωνικά: καθημερινά 11:00-13:00
Email: καθημερινά 9:00-15:00