Εργαστήρια – Ερευνητικές Ομάδες

BICTEVAC

Το “Εργαστήριο Επιχειρησιακών Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στις Αλυσίδες Αξίας” (ΕΤΠΕΑΑ), “Business Information and Communication Technologies in Value Chains (ΒICTEVAC)” του Τμήματος Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού, της Σχολής Εφαρμοσμένων Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα:

– Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης της Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics and Supply Chain Management Information Systems),

– Επιχειρησιακά Πληροφορικά Συστήματα: Διαχείριση Επιχειρησιακών Πόρων, Διαχείριση Σχέσεων Πελατών, Διαχείριση Αποθήκης, Διαχείριση Αποθεμάτων, Προγραμματισμός Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Συστήματα Αυτοματισμών (Βusiness Information Systems: ERP, CRM, WMS, Inventory Control, Supply Chain Planning, Automation),

– Ηλεκτρονικό Επιχειρείν, Ηλεκτρονικό Εμπόριο, Ηλεκτρονικές Αγορές, Ψηφιακό Μάρκετινγκ (Ε–business, Ε–commerce, Ε–marketplace, Digital Marketing), Νeuromarketing, με έμφαση στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού,

– Βελτιστοποίηση, Δρομολόγηση Οχημάτων, Διαχείριση Στόλου Οχημάτων, Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (Optimization, Vehicle Routing, Fleet Management, GΙS), Συστήματα Ιχνηλάτησης Προϊόντων (Product Tracking Systems),

– Ανάλυση Μεγάλου όγκου Δεδομένων, Εξόρυξη Δεδομένων, Συστήματα Πρόβλεψης Ζήτησης Ανταλλαγή Πληροφορίας, Ποιότητα Πληροφορίας, Ασφάλεια Πληροφορίας (Βig Data Analysis, Data Mining, Demand Forecasting Systems, Information Sharing, Information Quality, Information Security), Μοντελοποίηση και Προσομοίωση (Modeling and Simulation), με έμφαση στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού.

 

ORIMAS

Tο “Εργαστήριο Οργανωσιακής Καινοτομίας και Συστημάτων Διοίκησης” (ΟΚΑΣΥΔ), “Organizational Innovation and Management Systems Laboratory (ORIMAS)” του Τμήματος Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού, της Σχολής Εφαρμοσμένων Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα:

– Εφοδιαστική Αλυσίδα (Supply Chain), Πράσινη Εφοδιαστική (Green Logistics), Β/θμιας Εκπαίδευσης, Αγροδιατροφική Εφοδιαστική Αλυσίδα (Αgrologistics), Αντίστροφη Εφοδιαστική (Reverse Logistics), Aστικές Eμπορευματικές Mεταφορές (City Logistics/Urban Freight Transport).

– Οργάνωση και Διοίκηση (Management), Στρατηγική Διοίκηση (Strategic Management), Διοίκηση Ποιότητας (Quality Management), Διοίκηση Διεργασιών (Process Management), Δημόσια Διοίκηση (Public Administration), Οικονομική Διαχείριση (Financial Management), Διαχείριση Πολιτιστικού κεφαλαίου (Managing Cultural heritage), Διαχείριση αλλαγών (Change Μanagement), Διοίκηση Αγροτικών/Εκπαιδευτικών/Πολιτιστικών Μονάδων,

– Συστήματα Διοίκησης (Management Systems), Συστήματα Παραγωγής (Production Systems), Ευφυή Συστήματα/βελτιστοποίηση (Smart systems/Optimization), Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης (Management Information Systems),

– Οργανωσιακή Καινοτομία (Organizational Innovation), Επιχειρηματικότητα (Entrepreneurship),

– Θέματα Πολιτικής και θεσμικού πλαισίου (Policy issues και Institutional Framework) – Αειφορία/Βιωσιμότητα (Sustainability), Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (Corporate Social Responsibility),

– Ανάλυση κλάδου δραστηριότητας (Industry Analysis), Οργανωσιακή Συμπεριφορά (Organizational Behaviour), Ανθρώπινοι Πόροι (Human Resources), Διαχείριση Γνώσης (Knowledge Management), Ηγεσία (Leadership), Εταιρική κουλτούρα (Corporate Culture), Επιχειρηματική Ηθική (Βusiness ethics),

– Έρευνα Αγοράς (Market Research), Στρατηγικό Μάρκετινγκ (Strategic Marketing), Ποιότητα εξυπηρέτησης (Service Quality), Ανάλυση Φυσιογνωμίας Πελάτη (Customer Profiling Analysis), Επιχειρηματική Επικοινωνία (Βusiness Communication),

– Εκπαίδευση/Κατάρτιση (Education/training), Δεξιότητες και Ικανότητες (Competencies and skills),

– Ποιότητα ζωής (Quality of life), Ισορροπία Εργασιακής και Προσωπικής/Οικογενειακής Ζωής (Work life Balance)

 

SuCCEEs

To “Κέντρο Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Κυκλικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας” (Κ.Εφ.Α.Κ.Ο.Ε.), “Center of Supply Chain, Circular Economy και Entrepreneurship” (SuCCEEs) του Τμήματος Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού, της Σχολής Εφαρμοσμένων Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, εθα είναι ο σχεδιασμός με- θόδων και προϊόντων και η παροχή τεχνογνωσίας και υπηρεσιών έρευνας και καινοτομίας στα εξής γνωστικά αντικείμενα:

– Εφοδιαστική Αλυσίδα (Supply Chain), Πράσινη Εφοδιαστική (green logistics), Αντίστροφη Εφοδιαστική (reverse logistics), αστικές εμπορευματικές μεταφορές (city logistics/urban freight transport), Εφοδιαστική Αλυσίδα στην αγροδιατροφή, Εφοδιαστική αλυσίδα υπηρε- σιών, 3PL/4PL.

– Κυκλική Οικονομία (Circular economy), Βιωσιμότητα (Sustainability).

– Επιχειρηματικότητα (Entrepreneurship), Οργανωσιακή Καινοτομία (Organizational Innovation).

– Οργάνωση και Διοίκηση (Management), Στρατηγική Διοίκηση (Strategic Management), Διοίκηση Ποιότητας (Quality Management), Διοίκηση Διεργασιών (Process Management), Δημόσια Διοίκηση (Public Administration), Διαχείριση Πολιτιστικού κεφαλαίου (Managing Cultural heritage), Διαχείριση αλλαγών (Change Μanagement), Διοίκηση Αγροτικών/Εκπαιδευτικών/Πολιτιστικών Μονάδων και ειδικότερα αγροτικών εκμεταλλεύσεων και οργανισμών μεταποίησης και επεξεργασίας τροφίμων και αγροτικών προϊόντων,

– Συστήματα Διοίκησης (Management Systems), Συστήματα Παραγωγής, μεταποίησης/επεξεργασίας (Production Systems), Ευφυή Συστήματα/βελτιστοποίηση (Smart systems/Optimization), Ιχνηλασιμότητα, Συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης και συστήματα διαχείρισης κινδύνων (HACCP)

– Διαχείριση ακτοπλοϊκών, οδικών και αεροπορικών μεταφορών, Διαχείριση λιμένων, Θαλάσσια εφοδιαστική (maritime logistics), εφοδιαστική και αεροδιακομιδές (aviation logistics).

– Διαχείριση φυσικών και ψηφιακών αρχείων και πληροφοριών, Αρχειοθέτηση και ταξινόμηση, Πληροφοριακά συστήματα εφοδιαστικής αλυσίδας (LIS), Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης (Management Information Systems), Γεωγραφικά πληροφορικά συστήματα (GIS).

– Μάρκετινγκ (Marketing), Έρευνα Αγοράς (Market Research), Ηλεκτρονικό Επιχειρείν, (Ε-business), Ψηφιακό Μάρκετινγκ (Digital Marketing), Εταιρική επικοινωνία (business communication), εταιρικές διαπραγματεύσεις (business negotiations).

Στοιχεία επικοινωνίας

Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού

Tαχ. Δ/νση: 1οχλμ Π.Ε.Ο. Θήβας-Ελευσίνας, 32200, Θήβα

Τηλ. Γραμματείας: 2262022569

Fax Γραμματείας:  2262089605

e-mail: digese_19@aua.gr

Ώρες εξυπηρέτησης φοιτητών και φοιτητριών:
Δια ζώσης: Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11:00-13:00
Τηλεφωνικά: καθημερινά 11:00-13:00
Email: καθημερινά 9:00-15:00