Πέτρος Κωφάκης

Γενικά Στοιχεία

Ο Πέτρος Κωφάκης είναι Eπίκουρος Kαθηγητής του τμήματος Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων & Συστημάτων Εφοδιασμού του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών με γνωστικό αντικείμενο: «Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Εφοδιαστική».
Είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος από το Πανεπιστήμιο Université Paris-Sud (Γαλλία) με τιμητική διάκριση, και μεταπτυχιακού (MSc) από το Institut National des Sciences et Techniques Nucléaires (INSTN) / Université Paris-Sud (Γαλλία),.
Έχει εργαστεί ως κύριος ερευνητής και υπεύθυνος για τον συντονισμό ερευνητικών προγραμμάτων καθώς και την ανάπτυξη / ολοκλήρωση εξειδικευμένων εφαρμογών και πληροφοριακών συστημάτων για τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα και έχει συντονίσει με επιτυχία ως επικεφαλής έργου περισσότερα από 22 μεγάλης κλίμακας εθνικά και ευρωπαϊκά έργα Έρευνας&Ανάπτυξης.
Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν: Πληροφοριακά συστήματα στην Εφοδιαστική, βιομηχανική πληροφορική, συστήματα αυτοματισμού, παράλληλα και κατανεμημένα συστήματα.
Έχει διατελέσει Αναπληρωτής Εθνικός Εκπρόσωπος στην Διαχειριστική Επιτροπή (Programme Committee) της Θεματικής Προτεραιότητας «Πολίτες και Διακυβέρνηση στην Κοινωνία της Γνώσης» του 6ου Προγράμματος Πλαισίου της Ε.Ε. και της Θεματικής Προτεραιότητας «Κοινωνία της Πληροφορίας» του 5ου / 6ου Προγράμματος Πλαισίου της Ε.Ε.

Διδασκόμενα μαθήματα

  • Εισαγωγή στις ΤΠΕ
  • Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων
  • Πληροφοριακά Συστήματα στην Εφοδιαστική Αλυσίδα

Τρέχοντα και πρόσφατα έργα

Ο Πέτρος Κωφάκης συμμετέχει ενεργά στα παρακάτω έργα:

2022-Σήμερα: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο – eΠΥΡΡΟΣ
«eΠΥΡΡΟΣ: Ανάπτυξη ολοκληρωμένου δικτύου παρακολούθησης ύδρο-περιβαλλοντικών παραμέτρων στο σύστημα Λούρου-Αράχθου-Αμβρακικού για τη βέλτιστη διαχείριση των υδατικών συστημάτων και την αναβάθμιση της ποιότητας της αγροτικής παραγωγής» (Πρόγραμμα ΕΣΠΑ «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ»).
Το έργο e-ΠΥΡΡΟΣ στοχεύει στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου δικτύου παρακολούθησης υδρο-περιβαλλοντικών παραμέτρων στο (συνεχές) σύστημα Λούρου-Αράχθου- Αμβρακικού για: (α)τη βέλτιστη διαχείριση των υδατικών πόρων, (β) την παρακολούθηση των αγροχημικών ουσιών σε όλες τις υδρολογικές ζώνες (επιφανειακή, κορεσμένη και ακόρεστη), (γ) τη βελτίωση των τοπικών αγροτικών οικοσυστημάτων και κατά συνέπεια(δ) την αναβάθμιση της ποιότητας της αγροτικής παραγωγής.
Το πρόγραμμα e-ΠΥΡΡΟΣ χρησιμοποιεί δύο στάδια για την επίτευξη των στόχων του: (α) σχεδιασμός, ανάπτυξη και δοκιμή πρότυπων συστημάτων παρακολούθησης (τεχνολογίες αισθητήρων σε κλίμακα αγρού σε συνδυασμό με εμπορικά συστήματα παρακολούθησης υδρο- περιβαλλοντικών παραμέτρων) και (β) ολοκλήρωση των τεχνολογιών σε συστήματα υποστήριξης μέσω διαδικτύου (web-based support systems). Από τα βασικά παράγωγα του έργου e-ΠΥΡΡΟΣ είναι ένα διαδικτυακό σύστημα γνώσης το οποίο θα ενσωματώνει σημειακά υδροπεριβαλλοντικά δεδομένα (τεχνολογίες παρακολούθησης), δεδομένα ευρείας χωρικής κλίμακας (τεχνολογίες τηλεπισκόπησης) και εργαλεία ΤΠΕ (ICT tools) υψηλού επιπέδου (μοντέλα, εφαρμογές κ.α.) για την ποσοτικοποίηση των αγρονομικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων στα αγροτικά οικοσυστήματα που προκαλούνται από τη χρήση των αγροχημικών ουσιών.

2019-Σήμερα: Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος – ΠΣΒΔΤ
«Πληροφοριακό Σύστημα Βέλτιστης Διακίνησης Τεκμηρίων (ΠΣΒΔΤ)» στο νέο κτίριο της Εθνικής Βιβλιοθήκης. Το σύστημα -που αποτελείται από στοιχεία υλικού και λογισμικού ανοιχτού κώδικα- βελτιστοποιεί τη διεργασία της εσωτερικής διακίνησης (logistics) των βιβλίων από το ράφι στον επισκέπτη της βιβλιοθήκης και αντίστροφα, βελτιώνοντας σημαντικά όλους τους αντίστοιχους δείκτες αποτελεσματικότητας (π.χ. χρόνο, απόσταση, αριθμό διαδρομών, διακινούμενη ποσότητα υλικού-φορτίο, δυναμικότητα).

2015-2017: FREEWAT
«FREE and open source software tools for WATer resource management» στο πλαίσιο του Προγράμματος Horizon 2020 (EU.3.5.4. – Enabling the transition towards a green economy and society through eco-innovation).
Η πλατφόρμα λογισμικού FREEWAT -Free and Open Source Software Tools for Water Recourse Management- αποτελεί την ενσωμάτωση αριθμητικών μοντέλων προσομοίωσης ροής υπογείων νερών και μεταφοράς ρύπων (της «οικογένειας» MODFLOW της USGS) στο ελεύθερο και ανοιχτού κώδικα λογισμικό QGIS GIS Desktop. Επιπρόσθετα παρέχεται ολοκληρωμένο εργαλείο για την ανάλυση, ερμηνεία και γραφική απόδοση υδρογεωλογικών δεδομένων.

Αντιπροσωπευτικές Δημοσιεύσεις

  • Kofakis (2013), “An Olive Oil Tank Farm Management and Optimum Blend System”, British Journal of Applied Science & Technology, 2013.
  • Angelopoulos, F. Kitsios, P. Kofakis and T. Papadopoulos, “Emerging barriers in e-government implementation”, IFIP EGOV’10 Lausanne, Switzerland, Pages 216-225, Springer-Verlag Berlin, 2010.
  • Alifantis, P. Kofakis, “The FYROM Crisis – The Crisis Management system Crisis Eval”, Book 452 pages, Floros Editions, December 2003, ISBN 960-7178-67-X.
  • Kofakis, J. Louis, “Distributed parallel implementation of seismic algorithms”, pp. 229-238, SPIE Mathematical Methods in Geophysical Imaging III, 12-13 July 1995, San Diego California.
  • Kofakis, S. Orphanoudakis (M. Osteaux Ed.), “A Second Generation PACS Concept – Image Indexing by Content”, pp. 250-293, book, Springer-Verlag, 1992, ISBN 3-540-54592-1.
Στοιχεία επικοινωνίας

Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού

Tαχ. Δ/νση: 1οχλμ Π.Ε.Ο. Θήβας-Ελευσίνας, 32200, Θήβα

Τηλ. Γραμματείας: 2262022569

Fax Γραμματείας:  2262089605

e-mail: digese_19@aua.gr

Ώρες εξυπηρέτησης φοιτητών και φοιτητριών:
Δια ζώσης: Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11:00-13:00
Τηλεφωνικά: καθημερινά 11:00-13:00
Email: καθημερινά 9:00-15:00