Άγγελος Λιοντάκης

Γενικά Στοιχεία

O Άγγελος Λιοντάκης είναι Επίκουρος Καθηγητής του τμήματος Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων & Συστημάτων Εφοδιασμού του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών με γνωστικό αντικείμενο: «Γεωργική Οικονομική με έμφαση στις επιχειρήσεις του πρωτογενή τομέα και την ανάπτυξη». Έχει περισσότερα από 15 χρόνια ερευνητικής εμπειρίας μέσω συνεργασιών με ερευνητικά ινστιτούτα και πανεπιστήμια σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά έργα. Επιπλέον, έχει σημαντικό ακαδημαϊκό έργο, μέσω της αυτοδύναμης διδασκαλίας μαθημάτων κυρίως στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εντοπίζονται στο χώρο της αγροτικής/γεωργικής οικονομίας και περιφερειακής ανάπτυξης, και εστιάζονται κυρίως στα οικονομικά της αλιείας, στην αξιολόγηση επενδύσεων στον αγροτικό χώρο, στον οικονομικό κίνδυνο και την αβεβαιότητα της αγροτικής παραγωγής, στη διερεύνηση των κοινωνικοοικονομικών φαινομένων και επιπτώσεων που λαμβάνουν χώρα στον αγροτικό χώρο και τέλος, στην παραγωγικότητα και τεχνική αποτελεσματικότητα γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και αλιευτικών επιχειρήσεων.

Έχει 16 δημοσιεύσεις σε παγκοσμίου κύρους επιστημονικά περιοδικά με κριτές καθώς και δεκάδες άλλα άρθρα σε πρακτικά συνεδρίων, working papers, παραδοτέα προγραμμάτων κτλ. Επιπλέον οι εργασίες του συγκεντρώνουν περίπου 200 ετεροαναφορές (google scholar).

Διδασκόμενα μαθήματα

Εισαγωγή στη Γεωργική Οικονομική

Οργάνωση και Διαχείριση Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων I και ΙΙ

Μέθοδοι Κοινωνικών Ερευνών στον Αγροτικό Χώρο

Ερευνητική δραστηριότητα

  • Συμμετοχή στο πρόγραμμα Horizon 2020 “SEAwise: Shaping ecosystem based fisheries management”
  • Συμμετοχή στο συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα: «Εθνικό Πρόγραμμα  Συλλογής  Αλιευτικών  Δεδομένων» των ετών:  2017-2019, 2020- 2021.
  • Συμμετοχή στο έργο: «Εκπόνηση εμπειρογνωμοσύνης για SWOT ανάλυση στον τομέα αλιείας για τον προσανατολισμό των τομεακών προτεραιοτήτων κατά τη νέα προγραμματική περίοδο 2021-2027» (Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Αλιείας και Θάλασσας)
  • Συμμετοχή στο ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο: «ARIEL- Promoting small ScAle fisheries and Aquaculture transnational networking     in     Adriatic-Ionian     marcoregion»,          που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του INTERREG ADRION, Priority Axis 1: Innovative and smart region.
  • Μετα-διδακτορική έρευνα με τίτλο: «Ενθαρρύνοντας την εκμάθηση για την ενίσχυση της επανατακτικότητας (resilience): Μια εμπειρική εφαρμογή στο πεδίο του οινοτουρισμού», Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές – ΕΔΒΜ34, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
  • Συμμετοχή στη μελέτη: «Εκ των υστέρων Αξιολόγηση του ΠΑΑ 2007-2013», με βάση τον Καν. (ΕΚ) 1698/2005.
  • Μετα-διδακτορική έρευνα με τίτλο: «Αξιολόγηση οικονομικής βιωσιμότητας καινοτόμων καλλιεργειών και των επιδράσεών τους στην τοπική ανάπτυξη: Η περίπτωση της αλόης (aloe vera)», Ινστιτούτο Γεωργοοικονομικών και Κοινωνιολογικών Ερευνών (ΙΓΕΚΕ), Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός- ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ), Πράξη «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών και Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων Καινοτομίας» (ΑγροΕΤΑΚ), συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  «Ανάπτυξη  Ανθρώπινου  Δυναμικού»,  άξονα  προτεραιότητας  2«Ενίσχυση της Προσαρμοστικότητας του Ανθρώπινου Δυναμικού και των Επιχειρήσεων» (ΕΣΠΑ 2007-2013)

Πρόσφατες δημοσιεύσεις

Liontakis, A., & Vassilopoulou, V. (2022). Exploring fishing tourism sustainability in North-Eastern Mediterranean waters, through a stochastic modelling analysis: An opportunity for the few or a viable option for coastal communities? Ocean & Coastal Μanagement221, 106118.

Liontakis, A., Sintori, A., & Tzouramani, I. (2021). The Role of the Start-Up Aid for Young Farmers in the Adoption of Innovative Agricultural Activities: The Case of Aloe Vera. Agriculture, 11(4), 349.

Mantziaris, S., Liontakis, A., Valakas, G., & Tzouramani, I. (2021). Family-run or business-oriented fisheries? Integrating socioeconomic and environmental aspects to assess the societal impact. Marine Policy, 131, 104591.

Liontakis, A. (2020). How Does a Policymaker Rank Regional Income Distributions across Years? A Study on the Evolution of Greek Regional per Capita Income. Economies, 8(2), 40.

Liontakis, A. Tzouramani, I., Mantziaris, S., & Sintori, A. (2020). Unravelling the Role of Gender in Fisheries’   Socio-Economic   Performance:   The   Case   of   Greek   Small-Scale   Fisheries. Sustainability, 12(13), 5304.

Sintori, A.; Tzouramani, I.; Liontakis, A. (2019). Greenhouse Gas Emissions in Dairy Goat Farming Systems: Abatement Potential and Cost. Animals , 9, 945

Sintori, A., Liontakis, A., & Tzouramani, I. (2019). Assessing the Environmental Efficiency of Greek Dairy Sheep Farms: GHG Emissions and Mitigation Potential. Agriculture, 9(2), 28.

Pinello, D., Liontakis, A., Sintori, A., Tzouramani, I. and Polymeros, K. (2016). Assessing the efficiency of small‐scale and bottom trawler vessels in Greece. Sustainability, 8(7), 681.

Liontakis, A., & Tzouramani, I. (2016). Economic Sustainability of Organic Aloe Vera Farming in Greece under Risk and Uncertainty. Sustainability, 8(4), 338.

 

long CV

Στοιχεία επικοινωνίας

Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού

Tαχ. Δ/νση: 1οχλμ Π.Ε.Ο. Θήβας-Ελευσίνας, 32200, Θήβα

Τηλ. Γραμματείας: 2262022569

Fax Γραμματείας:  2262089605

e-mail: digese_19@aua.gr

Ώρες εξυπηρέτησης φοιτητών και φοιτητριών:
Δια ζώσης: Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11:00-13:00
Τηλεφωνικά: καθημερινά 11:00-13:00
Email: καθημερινά 9:00-15:00