Οι ομάδες φοιτητών που πρώτευσαν ή διακρίθηκαν σε διεθνή διαγωνισμό
δύνανται να υποβάλλουν, δια του επιστημονικού υπευθύνου, αίτηση στη Γραμματεία του οικείου τμήματος, συμπληρώνοντας το
ειδικό έντυπο αίτησης που επισυνάπτεται στην παρούσα ανακοίνωση και είναι αναρτημένο στην επίσημη ιστοσελίδα του ΙΚΥ.

Ανακοίνωση Προγράμματος Διεθνών Διαγωνισμών

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ