Σύμφωνα με την απόφαση της με αριθμ. 21/25-09-2020, θέμα 3ο, Συνεδρίας της Προσωρινής Συνέλευσης του Τμήματος Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού (τΔΙΓΕΣΕ) το Τμήμα προτίθεται να καλύψει τις ένδεκα (11) θέσεις Υποψηφίων Διδακτόρων χωρίς χρηματική αμοιβή, με άμεση έναρξη.

 Επισυνάπτεται η Προκήρυξη

 Αίτηση υποψηφίων διδακτόρων