Οδηγίες για την ολοκλήρωση της εγγραφής σας στο Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού θα βρείτε στο συνημμένο ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ.

Η ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ αφορά μόνο όσους επιθυμούν να κάνουν προσωρινή διακοπή.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ-ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ