Μικροομαδικό Διαδραστικό Εργαστήριο Μνημονικών Τεχνικών με Τίτλο:

 Η μνήμη και τα στάδιά της