Μικροομαδικό Διαδραστικό Εργαστήριο Μνημονικών Τεχνικών με Τίτλο:

Καταστάσεις που σχετίζονται με τη μνήμη

 Σεμινάριο υποστήριξης ΑμεΑ