Ανακοίνωση – Κατάθεση πιστοποιητικών Αγγλικής γλωσσομάθειας

Φοιτητές/φοιτήτριες οι οποίοι/ες:

  • διαθέτουν πιστοποιητικό αγγλικής γλωσσομάθειας επιπέδου Β2, Γ1 ή Γ2,
  • ΔΕΝ το έχουν καταθέσει έως τώρα στη Γραμματεία του Τμήματος
  • και επιθυμούν να εξαιρεθούν από την παρακολούθηση και την εξέταση μαθημάτων Αγγλικών σύμφωνα με τον οδηγό σπουδών του Τμήματος ΔΙΓΕΣΕ, παρακαλούνται να αποστείλουν ταχυδρομικά το επικυρωμένο από δικηγόρο φωτοαντίγραφό του Πιστοποιητικού στην παρακάτω διεύθυνση:

Τμήμα ΔΙΓΕΣΕ, Γ.Π.Α.
1Ο χιλ. Π.Ε.Ο. Θήβας – Ελευσίνας32200, Θήβα

Καταληκτική ημερομηνία: 31-05-2021 (σφραγίδα ταχυδρομείου)