Ενημερώνουμε εισακτέους  των  Πανελλαδικών Εξετάσεων,  2022,   με την κατηγορία Αλλοδαπών – Αλλοδαπών   (Αποφοίτων Λυκείων εκτός Ε.Ε.), των Αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων Σχολείων Κρατών- Μελών της Ε.Ε. που εισάγονται στο Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού, με έδρα τη Θήβα, του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023,  να υποβάλουν τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 3 της με αρ. πρωτ. Φ.151/20049/2007/Β6/2007 Υ.Α. (272 Β’) στο χρονικό διάστημα

από Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου έως και Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου 2022.

Η αίτηση εγγραφής και τα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στη γραμματεία του  τμήματος, μέσα στην ανωτέρω προθεσμία, αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο, ή, εναλλακτικά, με ταχυδρομική αποστολή της αίτησης και των δικαιολογητικών των επιτυχόντων με συστημένη επιστολή και απόδειξη παραλαβής.

07.09.2022

Από τη Γραμματεία

1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ

2.1 ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

3. Φ.151 20049 2007 Β6 2007 Υ.Α. (272 Β’)

4. ΥΑ ΚΥΡΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ=ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ ΜΕ ΑΔΑ 2022