Όσοι επιτυχόντες  επιθυμούν να εγγραφούν χωρίς τη χρήση ΑΜΚΑ οφείλουν να καταθέσουν στη Γραμματεία μέχρι την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2020 τα ακόλουθα:

  1. Την Αίτηση 1ηςΕγγραφής
  2. Τα συνημμένα που αναφέρονται στην ανωτέρω ΑΙΤΗΣΗ
  3. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλη Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα

Τα δικαιολογητικά μπορούν να κατατεθούν στη Γραμματεία του Τμήματος με τους παρακάτω τρόπους:

  1. Από τον/την επιτυχών/ούσα αυτοπροσώπως
  2. Από νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτόν/ην πρόσωπο
  3. Να αποσταλούν ταχυδρομικά συστημένα ή με ταχυμεταφορά στην διεύθυνση:

 Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και

Συστημάτων Εφοδιασμού

1οχιλ. Π.Ε.Ο. Θήβας – Ελευσίνας

32200, Θήβα

 Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής  η Αίτηση 1ηςΕγγραφής και η Υπεύθυνη Δήλωση πρέπει να έχουν θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ. Ως ημερομηνία κατάθεσης θα ληφθεί υπόψη η ημερομηνία σφραγίδας του  ταχυδρομείου.

Επισυνάπτονται:

  1.  Η Αίτηση 1ης  Εγγραφής
  2.  Η εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ

25/09/2020

Από τη Γραμματεία