Οι φοιτητές πρέπει να κάνουν την αίτηση για την πραγματοποίηση της πρακτικής
τους άσκησης εντός της καθορισμένης προθεσμίας. Υπάρχει, όμως, η δυνατότητα
αλλαγής φορέα σε όλη τη διάρκεια του έτους.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα
Φοιτητικής Μέριμνας στην ηλεκτρονική διεύθυνση foitmerimna@aua.gr.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ f