Απαλλαγή από μαθήματα Αγγλικών

Από Δευτέρα 1 – 11 – 2021 μέχρι και Δευτέρα 15 – 11 – 2021,

Όσοι/ες επιθυμούν να πάρουν απαλλαγή από μαθήματα αγγλικών σύμφωνα με τον Οδηγό Σπουδών του Τμήματος ΔΙΓΕΣΕ θα πρέπει να εγγραφούν στο e-class στα μαθήματα:
Αγγλικά Ι
Αγγλικά ΙΙ
Αγγλικά ΙΙ
Αγγλικά ΙV

Και να στείλουν μήνυμα στο υπεύθυνο των μαθημάτων με:

1. το ονοματεπώνυμο φοιτητή/τριας
2. τον αριθμό μητρώου φοιτητή/τριας
3. συνημμένα : α) το Πιστοποιητικό Αγγλικών
β) επικυρωμένο από δικηγόρο φωτοαντίγραφό του Πιστοποιητικού
όπου θα φαίνονται ξεκάθαρα τα στοιχεία του δικηγόρου

Από τη Γραμματεία,
04-11-2021