Ενημερώνουμε τους φοιτητές/τριες του Τμήματος ΔΣΕ ότι θα διεξαχθεί αξιολόγηση της Εκπαιδευτικής Διαδικασίας και των υποστηρικτικών υπηρεσιών του Τμήματος από την Δευτέρα 9/1/2017 έως και την Παρασκευή 13/1/2017, σε όλα τα μαθήματα (θεωρίες & εργαστήριο). Η αξιολόγηση απαιτεί την ενεργή συμετοχή των φοιτητών στη διαδικασία αξιολόγησης με τη διανομή ερωτηματολογίων.

Παρακαλούμε για τη ενεργή συμβολή σας στην διεξαγωγή της αξιολόγησης το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Παρακάτω, παρατίθεται η διαδικασία :
Διαδικασία Αξιολόγησης από τους Φοιτητές

– Προετοιμασία Διαδικασίας Αξιολόγησης Φοιτητών: Έχουν ετοιμαστεί για κάθε μάθημα, Τμήμα και διδάσκοντα φάκελοι για την αξιολόγηση (Εξωτερικά διακριτικά: Μάθημα, διδάσκων, Τμήμα, ημερομηνία, ώρα. Εσωτερικά περιλαμβάνει:Αριθμό ερωτηματολογίων, κατάσταση παρουσίας φοιτητών)
– Το εξουσιοδοτημένο μέλος διεξαγωγής της αξιολόγησης (Εκπαιδευτικό ή Διοικητικό προσωπικό) εισέρχεται στην αίθουσα διδασκαλίας και αποχωρεί ο διδάσκων από την αίθουσα.
– Το εξουσιοδοτημένο μέλος (Εκπαιδευτικό ή Διοικητικό προσωπικό) ενημερώνει για τη διαδικασία αξιολόγησης τους φοιτητές, διαπιστώνει τον αριθμό των παρόντων φοιτητών*, παραδίδει σε τριμελή επιτροπή φοιτητών που επιλέγεται από το σύνολο των παρόντων φοιτητών τον φάκελο, την κατάσταση/παρουσιολόγιο και αριθμό ερωτηματολογίων. Έπειτα αποχωρεί από την αίθουσα.
– Η τριμελής επιτροπή φοιτητών διανέμει στους φοιτητές τα ερωτηματολόγια και μεριμνά να υπογράψουν οι φοιτητές στην κατάσταση/παρουσιολόγιο.
Η τριμελής επιτροπή συλλέγει τα απαντημένα ερωτηματολόγια της αξιολόγησης, τα αριθμεί και τα τοποθετεί στον φάκελο μαζί με την κατάσταση/παρουσιολόγιο. Έπειτα σφραγίζει τον φάκελο, μονογράφει (και οι τρεις φοιτητές της επιτροπής) τον φάκελο με τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια και την κατάσταση/παρουσιολόγια και σημειώνει εξωτερικά τον αριθμό των ερωτηματολογίων που συμπληρώθηκαν.
– Παραδίδει τον σφραγισμένο φάκελο στο εξουσιοδοτημένο μέλος.

*Η αξιολόγηση πραγματοποιείται εφόσον παραβρίσκονται στην αίθουσα τουλάχιστον πέντε φοιτητές. Σε άλλη περίπτωση επαναλαμβάνεται άλλη μέρα.