Ίδρυση και λειτουργία του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Τμήματος Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Τεχνο-οικονομικά Συστήματα Διοίκησης» («Techno-economic Systems in Management»).

.Το ΔΠΜΣ με τίτλο «Τεχνο-οικονομικά Συστήματα Διοίκησης» έχει ως αντικείμενο την εκπαίδευση επιστημόνων σε σύγχρονους τομείς και επιστημονικά πεδία της διοίκησης των επιχειρήσεων και των οργανισμών. Ειδικότερα, σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία κουλτούρας και η ανάπτυξη των απαιτούμενων δεξιοτήτων, ώστε οι απόφοιτοί του να αποτελέσουν την επόμενη γενιά ηγετικών στελεχών στις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Σε αυτό το πλαίσιο θα προσφέρεται ένα ευρύ φάσμα τεχνολογικών, οικονομικών και διοικητικών γνώσεων με κύριο στόχο την ανάπτυξη στρατηγικής σκέψης και δεξιοτήτων κριτικού πνεύματος, έτσι ώστε να δημιουργηθεί μια νέα γενιά στελεχών, ικανών να αναλύουν τις εταιρικές προκλήσεις και ευκαιρίες και συγχρόνως να διαμορφώνουν και να υλοποιούν καινοτόμες και αποτελεσματικές επιχειρηματικές πολιτικές και στρατηγικές, ώστε να ανταποκρίνονται με επιτυχία στις απαιτήσεις του σύγχρονου και συνεχώς μεταβαλλόμενου επιχειρησιακού περιβάλλοντος.
Συγχρόνως, επιδιώκεται η στενότερη συνεργασία και η διεθνής προβολή των συνεργαζόμενων Τμημάτων, καθώς και η διασύνδεσή τους με επιχειρήσεις και οργανισμούς σε εθνικό, περιφερειακό ή/και διεθνές επίπεδο. Ειδικότερα, το ΔΠΜΣ στοχεύει στην προετοιμασία των φοιτητριών/φοιτητών για την υψηλού επιπέδου στελέχωση του ιδιωτικού ή/και δημόσιου τομέα, διεθνών οργανισμών και γενικότερα στην κατάρτιση ειδικευμένων επιστημόνων ικανών να συμβάλλουν στην πολύπλευρη ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Επίσης το επίπεδο των παρεχόμενων γνώσεων δίνει τη δυνατότητα για συνέχιση των σπουδών σε διδακτορικό επίπεδο. Το ΔΠΜΣ θα υλοποιηθεί στην ελληνική γλώσσα, ενώ η αγγλική γλώσσα μπορεί να χρησιμοποιείται από προσκεκλημένους εισηγητές. Η συγγραφή της ερευνητικής εργασίας γίνεται στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα, μετά από απόφαση της Ειδικής Διιδρυματικής Επιτροπής (ΕΔΕ).

ΦΕΚ ΠΜΣ