Σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να λαμβάνετε Βεβαιώσεις και Πιστοποιητικά με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ΜΟΝΟ εάν στέλνετε το αίτημά σας από τον ιδρυματικό ηλεκτρονικό λογαριασμό σας https://webmail.aua.gr/ στον οποίο συνδέεστε με τους κωδικούς σας στο email της Γραμματείας digese_19@aua.gr

ΘΕΜΑ : ΕΚΔΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ/ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

ΚΕΙΜΕΝΟ: το είδος της βεβαίωσης/πιστοποιητικού που χρειάζεστε

ΥΠΟΓΡΑΦΗ: ονοματεπώνυμο και αριθμός μητρώου

Από τη Γραμματεία